Българска компания предоставя 70 стипендии за талантливи български кандидат-студенти, които ще останат да учат в България Бизнес и образования се обединяват срещу „изтичането на мозъци“

„Дарик холдинг“ ще предостави общо 70 стипендии за висше образование за талантливи български кандидат-студенти, които ще изберат да следват в България. 

Това бе обявено вчера от президента на холдинга Радосвет Радев по време на пресконференция на тема „Как да задържим талантливите студенти в България?“.

Ще бъдат предоставени 60 стипендии от името на „Дарик Холдинг“ на стойност 1500 лева (750 евро) за първи семестър на академичната 2017/2018 година, от друга страна, лично от Радосвет Радев ще бъдат дадени 10 стипендии на стойност 2000 лева (1000 евро) всяка отново за първи семестър на настъпващата академична година.

Тези стипендии ще бъдат отпускани на кандидат-студенти във Висше училище по мениджмънт (ВУМ).

По време на пресконференцията, г-н Радосвет Радев обясни мотивите си да предостави стипендиите точно за такъв тип образование. Той изтъкна, че това, което го е впечатлило най-много е, че обучението във Висше училище по мениджмънт-Варна (ВУМ), което позволява на талантливите студенти да се развиват, придобивайки опит в чужбина чрез обучение или стаж по специалността, които се предоставят в престижни университети и компании от ВУМ. За поредна година по критерии „мобилност на студенти“ висшето училище е класирано на първо място в света от близо 1500 университета включени в четвъртото издание на рейтинга U-Multirank – рейтинга  финансиран от Европейската комисия.

„Студентите на ВУМ се обучават в престижни университети (обмен) или работят в индустрията, а след като се върнат у нас да завършват с две дипломи за бакалавър – българска, британска или от друг водещ европейски университет партньор (Швейцария, Норвегия, Холандия и др.). ВУМ е алтернатива на качественото образование в чужбина – над ¾ от студентите му заявяват, че биха избрали да учат в чужбина ако не беше възможността да учат във ВУМ. Те обучават студенти в областта на информационните технологии и туризма – области, в които страната ни има нужда от качествено обучени кадри на управленско и оперативно ниво; точно в тези области, висшето училище е поставено на 20-то място в света за магистърската си програма по туризъм (според глобалният Best-Masters ранкинг).“ – сподели доц. Тодор Радев, ректор на Висше училище по мениджмънт.

Стипендиите ще са валидни при прием за обучение в бакалавърска или магистърска програма.

Желаещите да се възползват от тази възможност ще трябва да минат през предварителен подбор – интервюта с представители на Дарик и ВУМ като предварително, до 30 юли трябва да бъде попълнен специален електронен формуляр на уебстраницата на висшето училище. Интервютата ще се провеждат в градовете Варна и София, а за българчетата, които са в чужбина или нямат възможност да пътуват – ще бъде възможно видео интервю чрез интернет.

Крайното класиране ще бъде обявено чрез медиите и на официалната уебстраница на висшето училище (www.vum.bg), както и чрез Дарик Радио.

Източник: infovarna.com

Образование в Европа: Нов доклад разкрива положителни тенденции в преподаването и изучаването на чужди езици Учениците в началния етап на основното образование са започнали изучаването на първия си чужд език на по-ранна възраст и продължават да го изучават през целия период на задължителното образование

Учениците в началния етап на основното образование са започнали изучаването на първия си чужд език на по-ранна възраст и продължават да го изучават през целия период на задължителното образование.

Броят на учениците в прогимназиалния етап на основното образование, които изучават два чужди езика, се е увеличил в сравнение с преди 10 години. А в повечето страни вече са налице разпоредби, чиято цел е да се подпомогнат децата мигранти, които трябва да научат езика на приемащата държава. Това са някои от основните изводи в доклада ,,Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа“, който днес бе публикуван от мрежата ,,Евридика“ на Европейската комисия.

Не толкова положителен е фактът, че амбициите за изучаване на втори чужд език все още са удивително слаби.

Заслужава си да се отбележи също така, че над половината от преподавателите по езици в Европа са пътували в чужбина служебно, като мнозина са били подпомогнати с финансиране по програми на ЕС като ,,Еразъм +“ — програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Тибор Наврачич — комисарят, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: ,,Владеенето на няколко езика се превръща в едно от основните умения в Европа не само с цел намиране на работа, но и за участие в обществото. Трябва да се възползваме по-пълноценно от новаторските методи на преподаване и от новите технологии, за да се повиши интересът на младите хора към изучаването на езици.“

Докладът на ,,Евридика“ се отнася до държавите — членки на ЕС, и до някои други европейски страни. Той предлага данни от различни източници и задълбочен анализ на изучаването и преподаването на езици.

Източник: InfoVarna.com

УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE СЕ ИЗДАВА САМО ОТ НАЦИД За издаване на удостоверение APOSTILLE се заплаща цена в размер на 15 лева с ДДС

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Досега дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE се извършваха в Министерството на образованието и науката.

Физически лица и организации могат да подават документи по процедурата във фронт офиса на НАЦИД на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 всеки работен ден от 8:00 до 18:30 часа.

Документите се подават лично или от представител на лицето. За извършване на услугата не се изисква пълномощно.

Срокът за издаване на APOSTILLE е до пет работни дни от подаване на заявлението.

В случай на необходимост от проверка в институцията, издала документа, срокът от пет работни дни започва да тече от датата на получаване на резултатите от проверката.

За издаване на удостоверение APOSTILLE се заплаща цена в размер на 15 (петнадесет) лева с ДДС.

Дължимите суми могат да се заплащат по един от следните начини:

  • в касата на НАЦИД;
  • чрез ПОС терминално устройство във фронт офиса на НАЦИД;
  • чрез ePay;
  • по банков път по банкова сметка на центъра.

Подробна информация за потребителите  и банковата сметка на НАЦИД  е публикувана на интернет страницата на центъра в рубриката „Административни услуги” – http://nacid.bg/bg/services/.

Източник: mon.bg

Системите за обучение на студентите непрекъснато имат нужда от актуализация спрямо нуждите на работодателите Милена Николова: Мит е, че MBA програмите са необходими само за работа в частни компании

Милена Николова е Директор на Executive MBA програмата на Американския университет в България (АУБГ) и преподавател по маркетинг в АУБГ. Има опит като изследовател и специалист по професионално развитие към International Institute of Tourism Studies към GW School of Business и работи, като независим консултант и анализатор по въпросите на конкурентноспособността в областта на туризма.
Г-жо Николова, разкажете ни повече за промените в бизнес програмите?

Промените в съдържанието на бизнес програмите се предизвикват от промените в потребностите на бизнеса. Наскоро направен анализ на World Economic Forum за образованието на бъдещето говори за новите умения, които програмите трябва да развиват, за да подготвят адекватно младите хора за бъдещата социална и икономическа среда. Много силен фокус се слага върху необходимостта от силни личностни и комуникативни умения, както и от умението да работиш добре в екип и с хора от различни култури (т.нар. меки умения). Водещите MBA програми въвеждат специални курсове в тази посока и тук е мястото да спомена, че и нашата Exective MBA програма въвежда подобен компонент.

Друга важна промяна е фокусът върху ученето чрез работа върху реални проекти. Ученето по казуси продължава да е основният начин, по който се преподават бизнес дисциплините, но много програми въвеждат работа по проекти, чрез които студентите имат възможност да експериментират с прилагането на теориите на практика. Добавянето на курсове в сферата на предприемачеството е също важна промяна във водещите програми. Това се прилага и в Executive MBA програмата в АУБГ.

Един от митовете, свързани с MBA програмата, е, че тя е необходима само ако ще работиш в частния бизнес. Истината е, че много от знанията, които се преподават в бизнес програмите, са релевантни и за публичния сектор и за неправителствения сектор. Принципите на управление, на бюджетиране, на управление на хора, на маркетинг, са приложими и необходими в много сфери извън бизнеса. В нашата програма по бизнес сме имали студенти от неправителствени организации и от държавни институции и дискусиите, които се получават около прилагането на бизнес модели към тяхната професионална реалност, са изключително интересни.

Какъв е съветът ви към професионалистите, които обмислят да запишат MBA?

Моят личен съвет към търсещите образование по бизнес е да проявят критично мислене в избора си. Те трябва да си дадат сметка за своите цели и да се ориентират към програма, чийто формат и съдържание ще им помогнат да се придвижат към реализацията на тези цели. Искам да спомена, че вече има много динамика в развитието на образователни програми в Централна и Източна Европа и не е задължително образователна програма в Англия или Холандия да е гарантирано по-добра от това, което се предлага в някои от по-близките региони, дори и в България. Мои студенти, които завършват магистратури в европейски университети например констатират, че там връзката с реалния бизнес и работата по реални проекти е много по-слабо развита от нашата бакалавърска програма.

Друг съвет, който често давам на мои студенти, които завършват бакалавърската програма при нас и търсят магистратури в чужбина, е да поработят преди да помислят за MBA. MBA програмите са много динамични и ускорени и студентът трябва да е много целенасочен в усилията си да се възползва максимално от нея.

Защо Excutive MBA на Американския университет в България:

·  Акредитирана в САЩ и България
·  Иновативна учебна програма с фокус върху най-новите бизнес модели и добри практики
·  Интерактивен и динамичен учебен процес и работа по реални казуси
·  Изключителни преподаватели с глобално ноу-хау с регионален акцент
·  Състуденти от различни индустрии и разнообразни сфери на работа
·  Бизнес пътуване и посещение на водещи европейски компании, където студентите се запознават с реални бизнес ситуации  и практики
·  Отлични възможности за кариерно израстване и добри доходи след завършване на програмата
·  Успешни възпитаници, готови да споделят опит и да откликнат за професионални или академични съвети

Кандидатстване:

·  Формуляр за кандидатстване
·  2 есета
·  2 препоръки от работодател
·  CV
·  Диплома за висше образование
·  Резултати от TOEFL, IELTS, или Cambridge ESOL CPE

Важни дати:

·  Предварителна селекция: 30 юни
·  Потвърждаване за прием: 1 декември
·  Начало на програмата: януари

Научете повече на www.aubg.edu/emba

Източник: inews.bg

Системата за образователно и кариерно ориентиране на ученици от средните училища Prospera Екипът на фондация "Хестия" ще ви представи своя най-нов продукт

Екипът на фондация „Хестия“ ще ви представи своя най-нов продукт – Системата за образователно и кариерно ориентиране на ученици от средните училища Prospera.

Запазете датата

Място на провеждане:

гр. София, ж.к. Лозенец,
ул. “Славище” 18, бл. 24, партер
(Вижте в Google maps)

За регистрация:
Тел.: 0876436010
Е-mail: rstoyanova@hestiabg.com

Поради ограничения брой на местата в учебната зала на ОС България, предимство ще имат първите регистрирали се за събитието.

Предимствата на Prospera:
  • Батерия от 9 въпросника
  • Изцяло онлайн попълване
  • Автоматично генериране на интерпретативен доклад
  • Партньорска програма и пакетни предложенияПо време на събитието ще имате възможност да разговаряте с нашите специалисти и да зададете въпроси към д-р Николай Николов – автор на българската адаптация и стандартизация на Prospera.

Участието е безплатно и изисква предварителна регистрация.

Източник: OS Bulgaria